MKC Logo
蕭雅云

蕭雅云

中國生產力中心 工廠服務專案組 經理


最新文章

李仁文

李仁文

中國生產力中心 企業經管與創新組 經理


最新文章

曾世華

曾世華

中國生產力中心 場地服務小組 經理


最新文章

朱文華

朱文華

中國生產力中心 顧客服務與行政組 正管理師


最新文章

陳偉華

陳偉華

中國生產力中心 產業人才創新運用組 副管理師


最新文章

黃怡嘉

黃怡嘉

中國生產力中心 知識與策略服務組 經理


最新文章

曾于軒

曾于軒

中國生產力中心 技開專案組 經理


最新文章

陳鵬旭

陳鵬旭

中國生產力中心 數位應用小組 副主任


最新文章

李沐恩

李沐恩

中國生產力中心 台南服務處 處經理


最新文章

王捷寬

王捷寬

中國生產力中心 經營管理組 正工程師


最新文章

石靜芬

石靜芬

中國生產力中心 知識經營組 副理


最新文章

輔導諮詢