MKC Logo
林錫金

林錫金

中國生產力中心 創意創新事業部 代協理


最新文章

陳錫鈞

陳錫鈞

中國生產力中心知識分享與客服中心 主任


最新文章

楊清輝

楊清輝

中國生產力中心 高雄服務處經管學習發展小組 管理師


最新文章

黃文有

黃文有

中國生產力中心桃園服務小組組長


最新文章

李昆忠

李昆忠

中國生產力中心傳產淬鍊服務組 管理師


最新文章

陳弘元

陳弘元

中國生產力中心通路拓展組 經理


最新文章

陳詩龍

陳詩龍

中國生產力中心製造業事業部 協理


最新文章

張建斐

張建斐

中國生產力中心臺中服務處 協理


最新文章

黃麗秋

黃麗秋

中國生產力中心 數位創新產品出版組 經理


最新文章