MKC Logo
廖烜輝

廖烜輝

中國生產力中心 經營管理組 經理


最新文章

柯保均

柯保均

中國生產力中心 工程證照小組 副工程師


最新文章

劉梖榕

劉梖榕

中國生產力中心 勞工安全組 工程師


最新文章

許慧玲

許慧玲

中國生產力中心 顧客服務與行政組 管理師


最新文章

劉聿紋

劉聿紋

中國生產力中心 智造經營組 管理師


最新文章

廖英傑

廖英傑

中國生產力中心 經營管理組 正工程師


最新文章

黃怡誠

黃怡誠

中國生產力中心 智造經營組 副理


最新文章

許富華

許富華

中國生產力中心 智造經管輔導事業群 總監


最新文章

鄭順仁

鄭順仁

中國生產力中心 創新經營組 副工程師


最新文章

邱宏祥

邱宏祥

中國生產力中心 創意創新事業部 協理


最新文章

李潓玟

李潓玟

中國生產力中心 創新經營組 副理


最新文章

輔導諮詢