MKC Logo
蔡易璋

蔡易璋

中國生產力中心商業經管組 副工程師


最新文章

廖英傑

廖英傑

中國生產力中心中區經管組 工程師


最新文章

蔡慧精

蔡慧精

中國生產力中心南雲推廣組 經理


最新文章

黃怡誠

黃怡誠

中國生產力中心 智造經營組 副理


最新文章

鄭順仁

鄭順仁

中國生產力中心創新經營組 副工程師


最新文章

邱宏祥

邱宏祥

中國生產力中心創意創新事業部 協理


最新文章

魏朱美

魏朱美

中國生產力中心高雄服務處企業經管與創新組 管理師


最新文章

李潓玟

李潓玟

中國生產力中心創新經營組 副理


最新文章

高明輝

高明輝

中國生產力中心顧客服務與行政組 協理


最新文章