MKC Logo
高明輝

高明輝

中國生產力中心 高雄服務處 協理


最新文章

梁修嘉

梁修嘉

中國生產力中心 創新經營組 副管理師


最新文章

柯保均

柯保均

中國生產力中心 工程證照小組 組長


最新文章

劉梖榕

劉梖榕

中國生產力中心 勞工安全組 工程師


最新文章

許慧玲

許慧玲

中國生產力中心 顧客服務與行政組 管理師


最新文章

劉聿紋

劉聿紋

中國生產力中心 智造經營組 管理師


最新文章

黃怡誠

黃怡誠

中國生產力中心 智造經營組 經理


最新文章

林俊良

林俊良

中國生產力中心 生物技術產業化專案小組 組長


最新文章

輔導諮詢